ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co se v těchto Zásadách dočtete?

Tyto zásady zpracování osobních údajů vypracovala společnost FunFirst s.r.o., se sídlem na adrese Na louži 258/13, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo 040 11 635, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 241333 („my “).

Provozujeme webovou aplikaci pro rozesílání newsletterů a obchodních sdělení, kterou najdete nawww.emailit.com („ Platforma“). Na Platformě se můžete zaregistrovat a využívat naše služby anebo si jen prohlížet informace o naší společnosti i našem projektu emailit.com.

V těchto zásadách o zpracování osobních údajů se dočtete, proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje, když navštívíte webové stránky Platformy. Dále se dozvíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud s námi prostřednictvím Platformy uzavřete smlouvu a budete využívat naše služby. Dozvíte se i to, jaké používáme na Platformě cookies a jak s nimi pracujeme. Tyto zásady obsahují i informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Pokud jste adresátem newsletterů a obchodních sdělení, které vám přišly přes naši Platformu, všechny informace o zpracování vašich osobních údajů najdete u té osoby, která je uvedena jako odesílatel daného e-mailu. My jí s odesíláním zpráv jen pomáháme, nejsme ale správci vašich osobních údajů, tím je právě odesílatel.

Vaše Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („ Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů, budeme se těšit na zprávu:

Adresa: FunFirst s.r.o., Na louži 258/13, 101 00 Praha 10

e-mail: support@emailit.com

telefon: +420 728 919 230

1. OBECNÉ INFORMACE

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme a spravujeme my, tedy správce osobních údajů. Správce je ten, kdo rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Takové rozhodování děláme zpravidla sami, ale můžeme do něj zapojit i další osoby, tzv. společné správce. O tom vás ale budeme vždy informovat.

Jakým způsobem vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás ve chvíli, kdy nám je sami poskytnete, ať už prostřednictvím Platformy nebo třeba naší vzájemné komunikace.

Vaše osobní údaje můžeme získat z veřejných rejstříků a evidencí, jako je třeba obchodní nebo živnostenský rejstřík, a to hlavně za účelem vytvoření faktur a dalších účetních dokladů. V rejstřících si můžeme i kontrolovat správnost informací a údajů, které jste nám poskytli.

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké kategorie vašich osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje – sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako subjektu údajů (např. jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, pokud bude uvedeno, adresa sídla či bydliště a identifikační číslo), název uživatelského účtu;

b) kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa;

c) informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, záznamy telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů při komunikaci s námi, obsah naší komunikace, údaje o smlouvách uzavřených prostřednictvím Platformy a o službách, které vám poskytujeme;

d) fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, informace o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojení a o přijatých platbách;

e) cookies – jedná se o měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

f) informace o uživatelském účtu – nastavení účtu, analytické údaje o uživatelském účtu;

g) IP adresy.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

V některých případech je opravdu nezbytné, abyste nám vaše osobní údaje poskytli. Například pokud s námi chcete uzavřít smlouvu a využívat naše služby, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytovat vám naše služby. Bez toho to bohužel nepůjde.

Proč a za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme na základě nějakého zákonného důvodu a na základě právního základu. Takovým právním základem může být:

a) plnění smlouvy a našich smluvních povinností – v rámci plnění smlouvy uzavřené mezi námi a poskytování našich služeb, budeme zpracovávat vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace a případně i fakturační a bankovní údaje, a to za účelem řádného poskytování služeb souvisejících s Platformou, přičemž bez zpracování těchto osobních údajů vám nemůžeme naše služby poskytnout;

b) dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů – máme spoustu zákonných povinností, které nám ukládají zpracovávat vaše osobní údaje, kdy zpracováváme základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace, fakturační a bankovní údaje, a to za účelem plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci a plnění zákonných archivačních a jiných povinností, třeba podle zákona o účetnictví;

c) ochrana našich oprávněných zájmů – naše zájmy si můžeme chránit, můžeme tedy zpracovávat vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace a fakturační a bankovní údaje zpracovávat za účelem (i) obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních, kde oprávněným zájmem je předcházení vzniku škody na naší straně, (ii) odesílání novinek týkajících se Platformy a našich služeb, kde oprávněným zájmem je budování a upevňování vztahu s vámi jakožto uživateli Platformy, (iii) tvorba interních statistik, modelů, evidencí a přehledů, kde oprávněným zájmem je vývoj a zlepšování našich služeb;

d) udělení souhlasu – v některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to například e-mailem. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

e) Platební karta, popř. jiné údaje , tyto informace ale neuchováváme, shromažďuje je jen platební brána, se kterou spolupracujeme.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a 3 roky po jejím skončení, pokud není dále uvedená jiná doba.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních budeme zpracovávat po dobu 15 let od skončení vztahu mezi námi a vámi. Tato doba odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů budeme zpracovávat po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste naším zákazníkem, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let od našeho posledního oboustranného kontaktu. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu anebo nám zašlete e-mail a my vás z databáze vymažeme.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme je zpracovávat po dobu jeho trvání. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět. Rádi bychom vás ale upozornili na to, že ani v případě odvolání souhlasu nemusíme smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo zákon.

Jak je to s cookies?

Pro fungování Platformy využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na Platformě. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies, preferenční a analytické cookies a marketingové cookies.

Nezbytné cookies jsou potřebné pro to, aby vám Platforma vůbec fungovala, abyste mohli využívat naše služby a abychom s vámi vůbec mohli uzavřít smlouvu. Protože jsou nezbytné pro fungování Platformy a poskytování našich služeb, nemusíte s nimi souhlasit a ani je nemůžete odmítnout.

Preferenční cookies nám umožňují přizpůsobit obsah Platformy tak, aby odpovídala vašim potřebám a zájmům.

Analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost Platformy i to, odkud jste na Platformu přišli. Pokud však ani s jejich použitím nesouhlasíte, opět je můžete odmítnout, a to tady.

Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat nabídku našich služeb vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet naše služby prostřednictvím cílené reklamy včetně reklamních nástrojů třetích stran. K tomu ale potřebujeme váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete zde.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

a) službou Google Analytics a Google Ads, provozovanou společností Google Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými zde;

Kdo další může mít k vašim osobním údajům od nás přístup?

Abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby, zapojujeme do zpracování vašich osobních údajů i další subjekty. V rámci takového outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů, k takovému zpracování nepotřebujeme váš souhlas.

O své osobní údaje ani soukromí se ale nemusíte bát, naši dodavatelé se totiž stávají tzv. zpracovateli osobních údajů a s vašimi údaji mohou nakládat jen v rámci činností a služeb, které nám poskytují. My také pořád budeme těmi, kdo o tom, co se s vašimi osobními údaji děje, rozhodují.

Takovými osobami, kterým vaše osobní údaje předáváme, jsou například poskytovatelé IT, marketingových nebo účetních služeb.

Konkrétně se jedná o tyto osoby:

a) Digital Ocean AMS
b) SparkPost, Inc.

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudeme předávat mezinárodním organizacím ani do zemí mimo Evropskou unii.

Budou osobní údaje zpracovávány automatizovaným individuálním rozhodováním?

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat automatizovaným individuálním rozhodováním. To znamená, že o vašich právech a povinnostech (třeba o tom, jestli spolu uzavřeme smlouvu a budeme vám poskytovat naše služby) nebude rozhodovat automaticky žádný software, který by zpracovával vaše osobní údaje.

3. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů?

Naší povinností jako správce osobních údajů je i to, aby zpracování vašich osobních údajů probíhalo řádně a bezpečně. Vám pak zaručujeme práva popsaná v tomto článku. Tato práva u nás můžete uplatnit písemně, e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené výše.

Jedná se o tato práva:

a) požadovat po nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;

b) vyžádat si u nás přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům;

c) nechat vaše osobní údaje aktualizovat, doplnit nebo opravit;

d) za určitých podmínek můžete požadovat i výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, pokud to nebude v rozporu s platnými právní předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy;

e) pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů;

f) právo na přenositelnost osobních údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;

g) požadovat po nás kopii zpracovávaných osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné ke dni 1.3. 2022.