VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB EMAILIT.COM

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel. Jsme společnost FunFirst s.r.o., se sídlem na adrese Na louži 258/13, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo 04011635, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 241333 („Poskytovatel“), která provozuje online aplikaci (platformu) dostupnou na adrese www.emailit.com umožňující jejím zákazníkům a partnerům hromadně zasílat a šířit jejich obchodní sdělení e-mailem, SMS zprávou, prostřednictvím chatovacích aplikacích a dalšími způsoby („Platforma“).

1.2. Podmínky. Tyto Podmínky se vztahují na smlouvy o poskytování služeb a spolupráci („Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jakýmkoliv uživatelem Platformy („ Uživatel“), který prostřednictvím Platformy využívá služby Poskytovatele tak, jak jsou popsány dále v těchto Podmínkách. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud Smlouva stanoví jinak než tyto Podmínky, použije se ustanovení uvedené ve Smlouvě.

1.3. Kontaktní údaje. Není-li výslovně dohodnuto jinak, může Uživatel pro komunikaci s Poskytovatelem využít tyto kontaktní údaje Poskytovatele:

adresa: FunFirst s.r.o., Na louži 258/13, 101 00 Praha 10
e-mail: support@emailit.com
telefon: +420 728 919 230

1.4. Právní předpisy. Smlouva a Podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů („Občanský zákoník“). Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si Smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

1.5. Podnikatelský vztah. Uživatel prohlašuje, že je podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku a Smlouvu tedy uzavírá v rámci své výdělečné činnosti nebo v rámci svého podnikání. V případě, že se Uživatel domnívá, že uzavírá Smlouvu jako spotřebitel, kontaktuje Poskytovatele, který s ním podmínky Smlouvy sjedná individuálně.

2. Výkladová ustanovení a definice

2.1. Právní nástupci. Pojmy Poskytovatel a Uživatel zahrnují také jejich právní nástupce a každou osobu oprávněnou za ně jednat.

2.2. Odkazy na předpisy. Není-li výslovně uvedeno jinak, odkaz na ustanovení právního předpisu je odkazem na ustanovení právního předpisu v posledním znění.

2.3. Zkratky. Není-li uvedeno jinak v těchto Podmínkách, mají jakékoliv výrazy uvedené v těchto Podmínkách s počátečním velkým písmenem význam uvedený níže:

Cena“ znamená cenu za Službu a případně další platby spojené s poskytováním Služeb dle aktuálního ceníku Poskytovatele zveřejněného na Platformě.

Doména“ znamená doménu, jejímž jménem Uživatel rozesílá Elektronickou komunikaci Odběratelům.

Elektronická komunikace“ je obchodní nebo jiné sdělení, textová, hlasová, obrazová nebo zvuková zpráva, vytvořená Uživatelem nebo pro Uživatele, která je prostřednictvím Platformy rozesílána Odběratelům prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací.

Obsah Elektronické komunikace“ znamená jakýkoliv obsah vytvořený Uživatelem nebo třetí osobou pro Uživatele, který je součástí Elektronické komunikace.

Odběratel“ znamená osobu, které je Elektronická komunikace zasílána.

Služba Emailit“ znamená umožnění užívání Platformy a dalších elektronických nástrojů k vytvoření, správě a odesílání Elektronické komunikace (hromadnému šíření obchodních i jiných sdělení)

Služby“ znamenají služby poskytované Poskytovatelem Uživateli na základě Smlouvy spočívající zejména v poskytnutí Platformy a dále spočívající v umožnění přístupu k Platformě a ve využití dalších služeb, jak jsou popsány v těchto Podmínkách nebo ve Smlouvě.

Smluvní strana“ znamená smluvní stranu Smlouvy, tedy Poskytovatele a/nebo Uživatele.

Spam“ znamená jakékoliv nevyžádané sdělení zaslané jako Elektronická komunikace Odběrateli bez toho, aby existoval právní důvod pro jeho odeslání. Za Spam se považuje i jakákoliv Elektronická komunikace, která nesplňuje tyto Podmínky, včetně podmínek pro Obsah Elektronické komunikace.

Uživatel“ znamená jakéhokoliv uživatele Platformy, se kterým Poskytovatel uzavírá Smlouvu. Uživatelem se rozumí i další osoby, které Platformu používají na základě pokynů hlavního Uživatele jako Smluvní strany Smlouvy.

Uživatelský účet“ znamená rozhraní Uživatele, prostřednictvím kterého může spravovat Elektronickou komunikaci, údaje o Odběratelích, zadávat a spravovat rozeslání Elektronické komunikace a dělat další akce, které rozhraní Uživatele umožňuje.

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Uzavření Smlouvy. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká uzavřením Smlouvy. Smlouva může být uzavřena těmito způsoby:

a) Prostřednictvím registrace Uživatelského účtu na Platformě, v takovém případě je Smlouva uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem registrace Uživatelského účtu Uživatele na Platformě;

b) písemně v listinné podobě, v takovém případě je Smlouva uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami;

c) s využitím elektronických prostředků (e-mail, software pro elektronický podpis dokumentů apod.), v tomto případě je Smlouva uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem, kdy se Smluvní strany shodnou na jejím obsahu; Smlouvu i její dodatky lze ujednat i pouhou výměnou emailových zpráv s prostým elektronickým podpisem.

3.2. Závazky Smluvních stran. Poskytovatel se na základě Smlouvy zavazuje poskytovat Uživateli své Služby v rozsahu umožněném funkcionalitami Uživatelského účtu a Platformy, tj. zejména umožní Uživateli využívat Platformu za účelem rozesílání Elektronické komunikace, správy Uživatelského účtu, správy databáze Odběratelů, přípravy a editace Elektronické komunikace, sledování přehledu statistik souvisejících s Elektronickou komunikací a další. Uživatel se zavazuje postupovat při užívání Platformy v souladu s těmito Podmínkami a za poskytnuté Služby uhradit Poskytovateli Cenu.

3.3. Prezentace služeb. Žádná prezentace jakýchkoliv služeb, produktů či technologií na jakémkoliv webu Poskytovatele není nabídkou na uzavření Smlouvy.

3.4. Obchodní zvyklosti. Žádná práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy nebudou dovozována z praxe založené mezi Smluvními stranami nebo zvyklostmi zachovávanými v odvětvích, ve kterých Smluvní strany působí.

3.5. Odmítnutí registrace. Poskytovatel není povinen uzavřít s Uživatelem Smlouvu (může odmítnout provést registraci Uživatelského účtu) zcela dle svého uvážení, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu (včetně Podmínek) nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

4. Uživatelský účet

4.1. Registrační formulář. Pro využívání Služeb a Platformy je třeba, aby Uživatel vyplnil své identifikační a kontaktní údaje do registračního formuláře na Platformě. Vyplnění a odeslání údajů je návrhem na uzavření Smlouvy.

4.2. Dokončení registrace. Jakmile Uživatel vyplní potřebné údaje, odsouhlasí znění těchto Podmínek a dokončí registraci kliknutím na tlačítko, je okamžikem doručení tohoto potvrzení je mezi Smluvními stranami Smlouva, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak a nevyužijí jiný způsob uzavření Smlouvy, které jsou popsány výše. Před tím, než bude Uživateli umožněno odesílat Elektronickou komunikaci a využívat dalších Služeb Platformy, je nezbytné ověřit prostřednictvím Platformy jeho telefonní číslo.

4.3. Přístup do Uživatelského účtu. Uzavřením Smlouvy a po potvrzení registrace Uživatelského účtu získá Uživatel do Uživatelského účtu na Platformě přístup. Uživatelský účet umožňuje správu údajů Uživatele, nastavení Služeb, Tarifu a přístup k přehledu statistik souvisejících s Elektronickou komunikací.

4.4. Přesnost údajů a informací. Při založení Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvádět pouze aktuální, přesné a úplné údaje. V případě, že Uživatel při registraci Uživatelského účtu zadá neplatné, nesprávné nebo neaktuální údaje, Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu nebo aktivovat Uživatelský účet. Uživatel se zavazuje udržovat svoje údaje (zejména fakturační) uvedené v Uživatelském účtu přesné a v případě, že dojde ke změně jeho údajů, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Poskytovateli změnou údajů v administrativním rozhraní Uživatelského účtu. Za případnou škodu způsobenou Uživateli zadáním nesprávných, neaktuálních nebo nekompletních údajů nebo neoznámením jejich změn odpovídá Uživatel, Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost.

4.5. Zabezpečení Uživatelského účtu. Uživatelský účet je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů a zavazuje se neumožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Uživatel si může zvolit i dvoustupňovou verifikaci při vstupu do Uživatelského účtu.

4.6. Omezení Uživatelského účtu. Poskytovatel je kdykoliv na základě vlastního uvážení oprávněn dočasně nebo úplně znemožnit využívat Uživatelský účet nebo zakázat rozeslání určité Elektronické komunikace, a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Podmínek) nebo v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy poruší obecně závazné právní předpisy.

4.7. Správa Uživatelského účtu a porušení Podmínek a předpisů. Uživatel je oprávněn si spravovat svůj Uživatelský účet, Elektronickou komunikaci a databázi Odběratelů. Pokud při správě a/nebo rozesílání Elektronické komunikace Uživatel poruší Smlouvu (včetně Podmínek) nebo bude jednat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy, bude Uživatel Poskytovatelem vyzván k urychlené nápravě zpravidla prostřednictvím komunikačního rozhraní v Uživatelském účtu. Jestliže tak neučiní do Poskytovatelem stanovené doby, bude Uživatelský účet deaktivován.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Cena. Uživatel je povinen Poskytovatelovi za jeho Služby uhradit Cenu. Cena je stanovena v ceníku Poskytovatele dostupného na Platformě. Uživatel si může zvolit, zda bude za Služby platit Poskytovatelovi měsíčně nebo ročně.

5.2. Poskytování Služeb zdarma. Poskytovatel může určit, za jakých podmínek jsou Služby poskytovány zdarma. Poskytování Služeb zdarma může Poskytovatel dle svého uvážení kdykoliv ukončit.

5.3. Změny Ceny. Výše Ceny se může v průběhu trvání Smlouvy měnit dle uvážení Poskytovatele s ohledem na aktuální tržní situaci, nemůže se však měnit zpětně. Poskytovatel změnu ceníku oznámí Uživateli prostřednictvím jeho Uživatelského účtu. V oznámení o změně Ceny informuje Poskytovatel Uživatele o možnosti změnu Ceny odmítnout a upozorní ho na jeho právo vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu. Uživatel může Smlouvu vypovědět e-mailem zaslaným na kontaktní e-mail Poskytovatele nebo prostřednictvím Uživatelského účtu.

5.4. Tarify. Uživatel si může vybrat z nabízených tarifů. Cena i obsah poskytovaných Služeb v rámci daného tarifu je uvedena v ceníku. Jednotlivé tarify je možné zvolit v Uživatelském účtu.

5.5. Platba Ceny. Uživatel hradí Cenu jedním z následujících způsobů, který si může zvolit na Platformě:

a) Uživatel při registraci Uživatelského účtu zadá informace o své platební kartě náležící k bankovnímu účtu, z nějž se bude strhávat Cena. Cenu si Poskytovatel strhne vždy za vybrané zúčtovací období, na kterém se s Uživatelem dohodl;

b) Uživatel si jednorázovou platbou nahraje do svého Uživatelského účtu předplacené kredity, prostřednictvím kterých pak Cenu hradí tak, že si je Poskytovatel automaticky strhává za každou platbu Ceny nebo její části.

K Ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající právním předpisům. Fakturu (daňový doklad) ke každé platbě zašle Poskytovatel Uživateli prostřednictvím Uživatelského účtu.

5.6. Nemožnost úhrady Ceny. V případě, kdy nebude možné Cenu dle předchozího odstavce strhnout, je Poskytovatel oprávněn přestat poskytovat Uživateli Služby.

5.7. DPH. Cena bude fakturována v souladu s právními předpisy a Uživatel je povinen ve vztahu k Ceně splnit daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty podle země svého sídla.

5.8. Prohlášení DPH. Uživatel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že Uživatel jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání Smlouvy, zavazuje se Uživatel Poskytovatel o této skutečnosti ihned informovat.

5.9. Spolupráce s agenturami. V případě, že má Uživatel zájem o zajištění Služeb pro více subjektů anebo ve větším objemu, může mu Poskytovatel dle svého uvážení umožnit využívání Služeb za výhodnějších podmínek / podmínek na míru. Pokud má Uživatel o takové jednání o individuálních podmínkách Smlouvy zájem, kontaktuje Poskytovatele e-mailem nebo prostřednictvím Platformy.

6. Příprava a odeslání Elektronické komunikace

6.1. Kontakty Odběratelů. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Uživatelského účtu zadávat kontaktní údaje Odběratelů pro účely zasílání Elektronické komunikace. Jednotlivé kontakty Odběratelů je možné třídit do samostatných seznamů, přidávat k nim štítky a provádět další akce, které umožňuje Uživatelský účet.

6.2. Doména. Pro odesílání Elektronické komunikace je nezbytné, aby Uživatel zadal Doménu, jejímž jménem se bude Elektronická komunikace odesílat.

6.3. Funkce Uživatelského účtu. Uživatel je oprávněn si v rámci Uživatelském účtu editovat nejrůznější nastavení Uživatelského účtu, které Platforma v daném okamžiku umožňuje a vkládat Elektronickou komunikaci, šablony Elektronické komunikace a kontakty na Odběratele.

6.4. Požadavky na Elektronickou komunikaci. Elektronická komunikace musí vždy splňovat požadavky uvedené v těchto Podmínkách, zejména v článku 8 Podmínek.

6.5. Kontrola Elektronické komunikace ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat Elektronickou komunikaci, Obsah Elektronické komunikace, Uživatelský účet, kontaktní údaje Odběratelů a jakýkoliv obsah zveřejňovaný Uživatelem na Platformě, případně i bez předchozího upozornění neumožnit rozesílání Elektronické komunikace, pokud je v rozporu s Podmínkami, Smlouvou a/nebo závaznými předpisy České republiky a/nebo pokud je podle názoru Poskytovatele nevhodné nebo v rozporu s dobrými mravy a morálkou.

6.6. Odeslání Elektronické komunikace. Okamžikem kliknutím na tlačítko pro odeslání Elektronické komunikace udělí Uživatel Poskytovateli pokyn k odeslání Elektronické komunikace Odběratelům vybraným Uživatelem. Tento pokyn je nevratný a nelze vzít zpět.

7. Servis a podpora, nefunkčnost Platformy

7.1. Kontakty. V případě dotazů nebo vzniklých problémů může Uživatel kontaktovat Poskytovatele těmito způsoby:

adresa: Na louži 258/13, Vršovice, 101 00 Praha 10
e-mail: support@emailit.com
telefon: +420 728 919 230
prostřednictvím helpdesku na Platformě

7.2. Nestandardní požadavky. Případné řešení nestandardních požadavků Uživatele nad rámec běžné servisní podpory může být zpoplatněno. O tom, že konkrétní služba nebo úkon je zpoplatněn, Poskytovatel Uživatele informuje před poskytnutím takové služby nebo provedením úkonu.

7.3. Dostupnost Platformy. Uživatel bere na vědomí, že Platforma a Uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popřípadě třetích osob, z důvodu vyšší moci apod. O případných odstávkách Platformy, pokud to bude možné, bude Uživatel informován prostřednictvím Uživatelského účtu.

7.4. Krátkodobé výpadky. Za porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se nepovažuje, pokud Platforma nebo Uživatelský účet nejsou dostupné z důvodu nutné údržby, která spočívá v krátkodobé (max 24 hodin) odstávce Platformy a poskytování Služeb. Kromě nutné údržby bude Poskytovatel provádět i bezplatné aktualizace Platformy, kdy je pro jejich provedení Poskytovatel oprávněn omezit nebo pozastavit funkčnost Platformy. Omezení nebo pozastavení Platformy a poskytování Služeb z důvodu nutné údržby nebo aktualizací se nepovažují za porušení Smlouvy.

7.5. Reklamace. V případě, kdy jsou Služby poskytnuté vadně, má Uživatel právo je reklamovat. Reklamaci musí uplatnit na e-mail Poskytovatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů. K později uplatněné reklamace nebude Poskytovatel přihlížet. Uživatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace. Reklamaci Poskytovatel vyřídí co nejdříve a o výsledku reklamačního řízení informuje Uživatele e-mailem.

8. Práva a povinnosti Uživatele

8.1. Povinnosti Uživatele. Uživatel se zavazuje postupovat při užívání Platformy, Uživatelského účtu a při rozesílání Elektronické komunikace následovně:

a) při šíření Elektronické komunikace odpovídá Uživatel za její obsah, pravdivost a aktuálnost informací obsažených v Elektronické komunikaci včetně svých identifikačních a fakturačních údajů;

b) z údajů zveřejněných v Elektronické komunikaci musí být Odběrateli zcela srozumitelné, že šiřitelem (odesílatelem) Elektronické komunikace je Uživatel, nikoliv Poskytovatel;

c) Uživatel je při přípravě a rozeslání Elektronické komunikace povinen dodržet povinnosti plynoucí pro šiřitele obchodních či jiných sdělení na základě právních předpisů. Zejména je povinen:

 • označit Elektronickou komunikaci tak, aby bylo jasně patrné, že se jedná o obchodní sdělení;
 • uvést v Elektronické komunikaci jednoznačné a zřetelné informace a identifikační údaje odesílatele Elektronické komunikace;
 • umožnit Odběrateli se z odběru Elektronické komunikace odhlásit pomocí tlačítka umístěného v zápatí Elektronické komunikace.

d) Uživatel je oprávněn zadávat Poskytovateli pokyn pro rozeslání Elektronické komunikace pouze Odběratelům, kteří s jejím odběrem souhlasili, kdy tento souhlas splňuje všechny požadavky právních předpisů, anebo těm Odběratelům, od nichž získal Uživatel jejich kontaktní údaje v souvislosti s prodejem svého výrobku nebo služeb v souladu s platnými právními předpisy, přičemž těmto Odběratelům může Uživatel zasílat pouze Elektronickou komunikaci, která se týká Odběratelem zakoupených výrobků a služeb anebo jim podobných výrobků a služeb, pokud Odběratel původně zasílání obchodních sdělení ze strany Uživatele neodmítl;

e) Elektronická komunikace nesmí obsahovat žádné části, které by:

 • podněcovaly nebo směřovaly k neplnění povinnosti uložené právními předpisy anebo schvalovaly trestné činy,
 • vyhrožovaly jiným osobám nebo skupinám obyvatel způsobením škody, ublížením na zdraví nebo usmrcením;
 • hanobily národ nebo etnickou skupiny, jazyk nebo rasu anebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení nebo vyznání anebo podněcovaly k nenávisti vůči národu, etnické nebo jiné skupině obyvatel anebo k omezování práv a svobod příslušníků takové skupiny;
 • sváděly nebo podněcovaly ke zneužívání návykových látek, nebo by zneužívání návykových látek podporovaly a propagovaly;
 • obsahovaly pornografická díla;
 • obsahovaly násilí nebo neúctu k člověku;
 • obsahovaly nepravdivé nebo klamavé informace, které by mohly Odběratele zmást;
 • obsahovaly informace nebo údaje o osobě, které by mohly poškodit její dobrou pověst, dobré jméno, vážnost, poškodit takovou osobu v zaměstnání, narušit její dobré vztahy s okolím anebo jí způsobit jinou újmu;
 • porušovaly duševní vlastnictví třetích osob anebo Poskytovatele;
 • propagovaly nelegální produkty a služby;
 • byly v rozporu se standardy morálky a dobrých mravů;

f) Uživatel je povinen využívat Platformu a svůj Uživatelský účet tak, aby nenarušil řádný chod Platformy a ani nepoškodil dobrou pověst Poskytovatele nebo Platformy. Uživatel nesmí vyvíjet jakoukoliv činnost nebo používat nástroje či postupy, které by mohly omezovat nebo negativně ovlivnit provoz Platformy. Uživatel nesmí provádět žádné útoky na server Poskytovatele ani ho zatěžovat automatizovanými požadavky. Porušením tohoto závazku je také umožnění, byť neúmyslné, takového jednání jakékoli třetí osobě;

g) Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu bude umožňovat využívat Služby.

9. Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví Poskytovatele

9.1. Autorská díla. Poskytovatel je výlučným a neomezeným vykonavatelem veškerých majetkových a v nejširším možném a zákonem dovoleném rozsahu i osobnostních práv k Platformě jako autorskému dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“).

9.2. Licence. Poskytovatel uzavřením Smlouvy uděluje Uživateli omezené právo Platformu užít v rozsahu dle funkcionalit, které jsou Uživateli umožněny v rámci Uživatelského účtu („ Licence“). Licence je nevýhradní a je územně neomezena. Licence se uděluje na dobu trvání Smlouvy. V rámci Licence není Uživatel oprávněn poskytnout část oprávnění tvořící Licenci (udělit podlicenci) třetí osobě ani Licenci postoupit třetí osobě bez souhlasu Poskytovatele. Licenční poplatek za udělení Licence je součástí odměny Poskytovatele dle těchto Podmínek.

9.3. Výhrada práv. Veškerá práva Poskytovatele (jak majetková, tak osobnostní, u nichž to zákon dovoluje) k Platformě zůstávají zachována Poskytovateli. Poskytovatel na základě Smlouvy neuděluje Uživateli žádná další práva ani přístup k Platformě nad rámec rozsahu Licence.

9.4. Nakládání s Platformou. Uživatel se zavazuje žádným způsobem nekopírovat ani nereplikovat Platformu. Do tohoto závazku spadá zákaz jakéhokoli nakládání s Platformou jiným způsobem, než v souladu s těmito Podmínkami, Smlouvou nebo za jakýmkoli jiným účelem, než je využívání služeb ze Smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, jakékoli hackování, měnění, ovlivňování vzhledu a funkcí, či jakákoliv jiná činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Platformy nebo upravování Platformy nebo jejích částí, nebo jakékoli pokusy o získání zdrojového kódu Platformy nebo jeho částí. Porušením tohoto závazku je také umožnění, byť neúmyslné, takového jednání jakékoli třetí osobě.

Duševní vlastnictví Uživatele a třetích osob

9.5. Licence k Obsahu Elektronické komunikace. Uživatel uděluje tímto Poskytovateli nevýhradní licenci k neomezenému užívání děl, tj. zejména názvů, log, sloganů, grafických děl a fotografií, které jsou součástí Obsahu Elektronické komunikace. Toto oprávnění je udělováno bez územního a časového omezení a bezúplatně.

9.6. Databáze Odběratelů. Databáze Odběratelů vytvořená Uživatelem může být autorským dílem dle Autorského zákona, pro takové případy uděluje Uživatel Poskytovatelovi oprávnění na vytěžování takové databáze ve smyslu ustanovení § 90 odst. 2 Autorského zákona.

9.7. Odpovědnost Uživatele. Uživatel odpovídá za to, že Elektronická komunikace, Obsah Elektronické komunikace ani žádný jiný obsah zveřejněný Uživatelem na Platformě neporušuje žádná práva třetích osob. Poskytovatel neodpovídá za jakýkoliv obsah těchto dat a v případě uplatnění nároků třetích stran v souvislosti s tímto obsahem vůči Poskytovateli se Uživatel zavazuje nahradit Poskytovateli jakoukoliv újmu způsobenou tímto nárokem třetí strany.

9.8. Reference. Smluvní strany jsou oprávněny na svých webových stránkách uvést druhou Smluvní stranu jako referenci. Pokud si za tímto účelem předají loga či jiná díla, jsou oprávněny je užít za účelem jejich připojení k referenci, a to podle pokynů té které Smluvní strany. Nebudou-li takové pokyny předány, pak dle obvyklého užití pro splnění účelu, aniž by přitom došlo ke snížení jejich hodnoty.

10. Trvání a ukončení Smlouvy

10.1. Trvání Smlouvy. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou a minimálně na dobu 3 měsíců.

10.2. Výpověď. Kterákoli ze Smluvních stran může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí adresovanou druhé Smluvní straně, přičemž za písemnou formu se považuje e-mail, pokud byl zaslán z kontaktního e-mailu Poskytovatele nebo z kontaktního e-mailu Uživatele uvedeného v Uživatelském účtu. Smlouva v takovém případě skončí posledním dnem období, pro které byla uhrazena Cena za poskytování Služeb.

10.3. Odstoupení od Smlouvy. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených zákonem nebo Smlouvou (včetně Podmínek). Smluvní strany nemohou od Smlouvy odstoupit ohledně plnění, která si již vzájemně poskytly. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména v případě, pokud Uživatel opakovaně poruší Podmínky nebo právní předpisy.

10.4. Podstatné porušení povinností Uživatelem. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při podstatném porušování Smlouvy Uživatelem, zejména:

a) v případě, kdy Odběratelé opakovaně nahlásí Uživatele pro porušování obecně závazných předpisů, nebo si Odběratelé na Uživatele a/nebo jeho Elektronickou komunikaci budou opakovaně stěžovat;

b) Uživatel se dopustil jednání, které může ohrozit software nezbytný pro provoz Platformy;

c) Uživatel se dopustil jednání, které mělo směřovat ke snížení hrazené Ceny za Služby (například zřizování více Uživatelských účtů anebo rozdělování databáze kontaktů Odběratelů tak, aby byly naplněny podmínky pro poskytování Služeb zdarma);

d) Uživatel použil osobní údaje Odběratelů, k jejichž zpracování a použití nemá žádný zákonný důvod;

e) Uživatel poruší smlouvu o zpracování osobních údajů, která je přílohou těchto Podmínek;

f) Uživatel rozesílal Elektronickou komunikaci, kterou Odběratelé opakovaně označovali a/nebo nahlašovali jako nevyžádanou poštu (Spam) a/nebo pokud by procento Spamu překročilo 0,05 % z odeslané Elektronické komunikace;

g) porušuje Smlouvu nebo Podmínky.

h) pokud Uživatel naimportuje do databáze Odběratelů více než 5% neexistujících kontaktů.

10.5. Deaktivace Uživatelského účtu. Poskytovatel deaktivuje Uživatelský účet v případě jeho neaktivity po dobu 9 měsíců v případě, že Uživatel využívá Služby zdarma, po 12 měsících neaktivity bude Uživatelský účet kompletně a nenávratně odstraněn. Smlouva zaniká též v případě deaktivace Uživatelského účtu podle těchto Podmínek.

10.6. Pozastavení a omezení Služeb. Poskytovatel může zcela nebo zčásti pozastavit poskytování Služeb či úplně ukončit poskytování Služeb Uživateli, pokud Uživatel opakovaně poruší Smlouvu (včetně Podmínek) anebo pokud existuje podezření o takovém porušení anebo pokud má Poskytovatel jiný oprávněný důvod. V případě omezení nebo pozastavení uvedených služeb poskytne Poskytovatel Uživateli formou e-mailu odůvodnění tohoto rozhodnutí, a to nejpozději v okamžiku, kdy omezení nebo pozastavení nabyde účinnosti. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel jej nemusí o pozastavení Služeb informovat v těchto případech:

a) Poskytovatel má právní nebo regulační povinnost poskytování Služeb Uživateli ukončit způsobem, který mu informování Uživatele neumožňuje,

b) pokud Poskytovatel z naléhavého důvodu odstoupí od Smlouvy podle těchto Podmínek nebo zákona,

c) pokud Uživatel prokazatelně opakovaně porušil Smlouvu (včetně Podmínek).

10.7. Důvod pro pozastavení a omezení Služeb. Odůvodnění rozhodnutí Poskytovatele o omezení nebo ukončení Služeb musí obsahovat odkaz na konkrétní důvody, skutečnosti nebo okolnosti, které k rozhodnutí vedly, a to včetně případného obsahu oznámení třetích stran.

11. Odpovědnost

11.1. Limit odpovědnosti Poskytovatele. Poskytovatel odpovídá Uživateli za škodu způsobenou hrubým nebo úmyslným porušením Smlouvy, nejvýše však do výše odměny Uživatelem skutečně uhrazené Ceny za využívání služeb ze Smlouvy, a to v posledním měsíci před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy Uživatele. Ušlý zisk se nenahrazuje v žádných případech.

11.2. Výjimky z odpovědnosti Poskytovatele. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za Elektronickou komunikaci a Obsah Elektronické komunikace, stejně tak jako za řádné plnění povinností Uživatele plynoucích mu z obecně závazných předpisů. Za jakoukoliv újmu způsobenou Elektronickou komunikací odpovídá v celém rozsahu Uživatel. V případě, že by podle jakéhokoli právního předpisu, soudního či jiného rozhodnutí nebo v důsledku jakékoli jiné skutečnosti vznikla Poskytovatelovi povinnost zaplatit jakoukoli částku ve prospěch Odběratele či jakékoli třetí osoby, zavazuje se Uživatel shora uvedenou povinnost (dluh) splnit vůči Odběrateli či třetí osobě za Poskytovatele, a to bez jakéhokoli regresního nároku na úhradu takové částky vůči Poskytovateli.

11.3. Odpovědnost za doručení Elektronické komunikace. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za doručení Elektronické komunikace, protože Poskytovatel je na základě Smlouvy povinen Elektronickou komunikaci pouze odeslat.

11.4. Zneužití Platformy a Uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou újmu způsobenou zneužitím Platformy nebo Uživatelského účtu, a to z jakéhokoliv důvodu. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Platformy, Uživatelského účtu nebo z důvodu omezení či přerušení jejich dostupnosti. Dále Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování Služeb, pokud je toto způsobeno třetími osobami nebo vyšší mocí (např. kybernetický útok, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení, nesprávný servis prostřednictvím servisních společností) nebo Uživatelem (například nesprávná manipulace s Platformou, Uživatelským účtem, nezajištění internetového připojení, vada na zařízení, vada na hardwaru, na prvcích a technologiích třetích stran apod.) popř. z důvodu, že provoz Platformy bude ukončen nebo Uživatelský účet deaktivován. Pro tyto případy se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.

11.5. Odpovědnost za funkčnosti Platformy a napojení na programy třetích stran. Poskytovatel nenese odpovědnost za bezproblémovou funkčnost a napojení Platformy nebo Uživatelského účtu na programy a zařízení třetích stran.

11.6. Odpovědnost Uživatele. Pokud Uživatel poruší povinnosti těchto Podmínek, ať úmyslně nebo neúmyslně, odpovídá Poskytovateli za škodu v celé výši a zavazuje se nahradit Poskytovateli veškeré náklady, které musel vynaložit k nápravě závadného stavu vzniklého v důsledku porušujícího jednání Uživatele.

12. Mlčenlivost

12.1. Důvěrné informace. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva a veškeré informace s ní související mají důvěrný charakter, aniž by tak musely být označeny a žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace v jakékoli podobě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace, které jsou již veřejně přístupné. Tím není dotčeno oprávnění Smluvních stran zpřístupnit informace týkající se Smlouvy a veškeré další informace a podklady s ní související svým odborným poradcům, se kterými Smluvní strany uzavření a plnění Smlouvy konzultují, a svým zaměstnancům či dalším smluvním partnerům, prostřednictvím kterých předmět Smlouvy realizují, pokud takové osoby zavážou povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, který vyplývá ze Smlouvy (vč. Podmínek).

12.2. Výjimka z povinnosti mlčenlivosti. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této Smlouvy se nepovažuje, pokud ke zpřístupnění informací dostane Smluvní strana písemný souhlas druhé Smluvní strany nebo zpřístupnění plyne ze Smlouvy.

12.3. Doba trvání povinnosti mlčenlivosti. Povinnost Smluvních stran zachovávat důvěrnost výše uvedených informací trvá i po skončení Smlouvy, a to po dobu 10 let.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Změna Podmínek. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit a doplnit tyto Podmínky, přičemž o změnách alespoň 15 dní předem informuje Uživatele prostřednictvím e-mailu/při přihlášení k Uživatelskému účtu. V oznámení o změně Podmínek informuje Poskytovatel Uživatele o možnosti odmítnout změnu Podmínek a upozorní ho na jeho právo vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu a poskytne mu dostatečnou výpovědní dobu. Uživatel může Smlouvu vypovědět e-mailem zaslaným na support@emailit.com nebo prostřednictvím Uživatelského účtu.

13.2. Spory. Jakékoli spory související se službami ze Smlouvy nebo Smlouvou budou řešeny výhradně podle českého práva a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

13.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení. Bude-li některé ustanovení Podmínek prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, jsou ostatní ustanovení Smlouvy a Podmínek nadále platná a účinná, lze-li je oddělit. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení Podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

13.4. Postoupení práv a povinností. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž Uživatel souhlasí.

13.5. Písemná forma. Za písemnou formu bude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, ledaže je v těchto Podmínkách či Smlouvě sjednáno jinak.

13.6. Výklad ustanovení a adhezní smlouvy. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1800 odstavec 2 Občanského zákoníku.

13.7. Osobní údaje. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů a Odběratelů, veškeré informace o zpracování jsou dostupné na Platformě.

V Praze dne 1.3.2022


PŘÍLOHA Č. 1
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uzavřená dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Veškeré pojmy užité v této smlouvě o zpracování osobních údajů („Smlouva o zpracování OÚ“) uvedené s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v Podmínkách, jejichž je tato Smlouva o zpracování přílohou, pokud není uvedeno jinak.

1.2. Poskytovatel jakožto zpracovatel osobních údajů („Zpracovatel“ pro účely této Smlouvy o zpracování OÚ) a Uživatel jakožto správce osobních údajů („Správce“ pro účely dle této Smlouvy o zpracování OÚ) uzavřeli smlouvu o poskytování služeb (Smlouva dle Podmínek). Na základě Smlouvy dochází k předání osobních údajů ze strany Správce Zpracovateli a k jejich následnému zpracování Zpracovatelem. Účel zpracování osobních údajů a finanční prostředky na takové zpracování určuje a poskytuje Správce a Zpracovatel osobní údaje pro Správce dále zpracovává v mezích této Smlouvy o zpracování OÚ (Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“).

1.3. Tato Smlouva vymezuje práva a povinnosti Smluvních stran při takovém zpracování osobních údajů.

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Zpracovatel bude pro Správce zpracovávat tyto osobní údaje:

a) e-mailová adresa subjektu, jméno a příjmení subjektu, telefonní číslo subjektu, poštovní adresa subjektu, titul, datum narozenin a svátku subjektu, oslovení subjektu;

b) IP adresa;

c) další související údaje, které zadal (přiřadil) Uživatel v rámci Aplikace, jako např. historie nákupů subjektu u Uživatele, aktivita subjektu a další dle možností Aplikace;

d) další související údaje s vlastním rozesíláním Sdělení, jako např. informace o odhlášení z odběru Sdělení, informace o stížnostech subjektu, informace o typu prohlížeče, informace týkající se analytického vyhodnocování výkonnosti Sdělení jako např. click rate, open rate apod.

(společně „Osobní údaje“)

2.2. Zpracovatel Osobní údaje zpracuje za účelem poskytnutí Služeb a naplnění spolupráce dle Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy.

2.3. Správce je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu se zákonem, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Zpracovateli sdělit pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pro účely této Smlouvy považuje rovněž e-mailová komunikace Smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.

2.4. Zpracování bude probíhat tak, že zejména údaje uvedené pod čl. 2.1., odst. a) a c) této Smlouvy o zpracování OÚ nahraje Správce do Aplikace, a to buď jednotlivě anebo vložením celé databáze Osobních údajů. Osobní údaje uvedené pod čl. 2.1., odst. b) a c) této Smlouvy o zpracování OÚ pak budou do Aplikace zaneseny Zpracovatelem a jeho nástroji při poskytování Služeb.

3. Práva a povinnosti Smluvních stran

3.1. Zpracovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Zpracovatel se zavazuje zejména:

a) používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Zpracovateli;

b) používat zabezpečený přístup do Aplikace či jiné databáze Osobních údajů, přístupy je povinen Zpracovatel zadávat tak aby, nebyly zpřístupněny třetí osobě;

c) pro zpracování Osobních údajů užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat;

d) bez předchozího souhlasu Správce netvořit kopie databáze Osobních údajů;

e) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;

f) neumožnit přístup k Osobním údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Správcem nebo neplyne-li z této Smlouvy o zpracování OÚ;

g) dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů;

3.2. Zpracovatel se zavazuje taktéž:

a) zpracovávat Osobní údaje v takové podobě, v jaké mu byly předány Správcem; Zpracovatel je však oprávněn odstranit z Databáze takové subjekty údajů a jejich Osobní údaje, kteří kontaktují Zpracovatele s žádostí o výmaz z Databáze, a to i bez souhlasu Správce;

b) zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným Smlouvou a touto Smlouvou o zpracování OÚ, a to v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;

c) nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;

d) uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, kterou určí Správce, zejména tedy po dobu, která je uvedena v informační povinnosti Správce nebo v souhlasu koncového uživatele se zasíláním Sdělení;

e) zajistit, aby zaměstnanci a jiné osoby Zpracovatelem pověřené ke zpracování Osobních údajů zpracovávali Osobní údaje jen v rozsahu a za účelem dle této Smlouvy o zpracování OÚ a dle GDPR a dalších použitelných předpisů;

f) na výzvu Správce opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaje dle pokynu Správce bez zbytečného odkladu od takové výzvy

g) při plnění povinností ze Smlouvy o zpracování OÚ postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Správce a jednat v souladu se zájmy Správce. Pokud Zpracovatel zjistí, že Správce porušuje povinnosti Správce uložené GDPR nebo dalšími obecně závaznými předpisy, je povinen tuto skutečnost neprodleně Správci oznámit;

h) poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené touto Smlouvou nebo GDPR a dalších obecně závazných předpisů týkající se Osobních údajů a umožnit Správci nebo třetí straně audit v přiměřeném rozsahu. Audit musí být oznámen nejméně 10 dní před proběhnutím auditu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti Zpracovatele. Náklady auditu, které nejsou vzniklé jednoznačným porušením povinností Zpracovatele, hradí Správce.

3.3. Správce je povinen:

a) zadávat do Aplikace pouze správné a aktuální Osobní údaje a pouze s takovými Osobními údaji pracovat;

b) přijmout veškerá organizační opatření k vyřizování námitek, stížností a podnětů subjektů Osobních údajů;

c) splnit své povinnosti dle GDPR a dalších obecně závazných předpisů, zejména splnit informační povinnost vůči subjektům Osobních údajů, zajistit souhlasy se zasíláním Sdělení a zpracováním Osobních údajů od dotčených Subjektů a tyto souhlasy případně být schopen doložit;

d) zajistit odpovídající právní titul pro zpracování každého Osobního údaje;

e) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;

f) používat zabezpečený přístup do Aplikace, kdy přístupy do Aplikace budou známy pouze Správci;

g) pečlivě zvážit legálnost zpracování kategorií Osobních údajů i jednotlivých Osobních údajů před jejím vložením do Aplikace;

h) nenahrávat a nevkládat do Aplikace žádné informace a údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

3.4. Zpracovatel i Správce se zavazují dodržovat při zpracovávání Osobních údajů na základě této Smlouvy o zpracování OÚ povinnosti stanovené GDPR a dalšími aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy.

3.5. V případě, že námitka subjektu údajů dle čl. 21 odst. 1 GDPR určená Zpracovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se Zpracovatel odstranit neprodleně od písemné výzvy Správce závadný stav. Za písemnou se považuje rovněž e-mailová komunikace Smluvních stran.

3.6. Zpracovatel je oprávněn do zpracování Osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele, a to zejména, nikoliv výlučně, poskytovatele úložišť a cloudových řešení, provozovatele dalších softwarů potřebných a aktuálně dostupných na trhu pro účely Služeb, které splňují normy stanovené Evropskou unií, a dalších dodavatelů služeb nezbytných pro naplnění účelu této Smlouvy o zpracování OÚ a Smlouvy, a to bez dodatečného výslovného konkrétního povolení Správce.

4. Trvání Smlouvy o zpracování OÚ

4.1. Tato Smlouva o zpracování OÚ je účinná po dobu účinnosti smluvního vztahu mezi Správcem a Zpracovatelem na základě Smlouvy.

4.2. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy o zpracování OÚ či ukončení zpracování Osobních údajů je Zpracovatel povinen provést likvidaci Osobních údajů do 30 dnů od ukončení Smlouvy o zpracování OÚ, nevyplývá-li z této Smlouvy o zpracování OÚ a Smlouvy jinak, zejména, je-li dán jiný právní důvod jejich zpracování.

5. Odpovědnost

5.1. Poruší-li Zpracovatel jeho povinnosti založené Smlouvou o zpracování OÚ nebo GDPR či dalšími obecně závaznými předpisy týkajícími se ochrany Osobních údajů, odpovídá za škodu vzniklou v důsledku takového porušení. Zpracovatel však neodpovídá za neoprávněné zpracování Osobních údajů ze strany Správce.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Smlouvy o zpracování OÚ, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

6.2. V případě, že bude smluvní vztah založený Smlouvou o zpracování OÚ obsahovat mezinárodní prvek, si Smluvní strany sjednávají, že tato Smlouva o zpracování OÚ se řídí českým právem.

6.3. V případě vzniku sporů si z této Smlouvy o zpracování OÚ si Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory budou řešit příslušné české soudy.

6.4. Tato Smlouva o zpracování OÚ je uzavřena písemně, a to okamžikem uzavření Smlouvy, tedy DOPLNIT